11
SRP

Kamera na soukromém pozemku – na co si dát pozor

Instalace kamerového systému na soukromém pozemku již v dnešní době není raritou. Vlastníci nemovitostí k tomuto kroku přistupují zpravidla za jediným účelem - ochrany svého majetku. Před tím, než se rozhodnete ke koupi konkrétního zařízení je však dobré vědět, jakým způsobem upravuje používání kamerových systémů a nakládání s kamerovými záznamy zákon a jaké mantinely nastavila v této oblasti rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů („Úřad“). Tento článek přináší praktické rady, které se vám při instalaci kamerového zařízení jistě budou hodit.

Povinná registrace kamerového systému Předně je třeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy kamerový systém umožňuje provádět záznamy pořizovaných záběrů, jejichž prostřednictvím lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu zachycenou na záznamu, dochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZOOÚ“). Takové zpracování je dle § 16 ZOOÚ nutné oznámit Úřadu. Jinými slovy – kamerový systém je třeba u Úřadu registrovat. Naopak provozování kamerového systému v režimu on-line, tedy bez pořizování záznamů, nelze dle Úřadu považovat za zpracování osobních údajů. Takové kamerové systémy proto nepodléhají registraci ani kontrolním pravomocem Úřadu. I pro kamerové systémy se záznamem nicméně existují výjimky. Jedná se například o případy, kdy pořizování kamerového záznamu ukládá zvláštní zákon (např. zákon o Policii ČR, zákon o loteriích apod.). Oznamovací povinnost se dále nevztahuje na případy, kdy zpracování osobních údajů z kamerových záznamů provádí fyzická osoba výlučně pro svou osobní potřebu. Instalujete-li si kamerový systém na vlastním pozemku výhradně za účelem ochrany svého majetku, registrace se vás tedy netýká. Pozor je však třeba dát na to, abyste nepřekročili zákonem nastavené mantinely.

Kamera nesmí zabírat víc, než je třeba Nejčastějším prohřeškem při instalaci kamerového systému na soukromém pozemku bývá skutečnost, že kamery snímají nejen vlastní pozemek, ale i část sousedního pozemku či přilehlého veřejného prostranství (např. ulici či park sousedící s pozemkem). Takové případy nejsou dle Úřadu akceptovatelné a Úřad vám při kontrole může uložit nemalou pokutu. Dle oficiálního stanoviska Úřadu je za účelem ochrany svého majetku možné monitorovat soukromý pozemek, objekt, byt včetně vstupu nebo soukromé parkovací místo. Ani takovým povoleným užíváním kamerového systému však nesmí docházet k nadměrnému zásahu do soukromí jiných osob. Dochází-li například do vašeho domu pravidelně uklízečka, je třeba ji o přítomnosti kamerového systému informovat a ideálně si vyžádat i její souhlas se zpracováním osobních údajů. Ani tak není například přípustné instalovat kamerový systém v úklidové místnosti, kde se uklízečka převléká do pracovního oděvu.

Zveřejňovat záznamy bez souhlasu je zcela vyloučeno V případě, že jste si na svém pozemku nainstalovali kamerový systém a následně došlo k incidentu, který tento systém zaznamenal (např. zachycení zloděje při vloupání do domu), můžete samozřejmě pořízený záznam předat Polici ČR za účelem vyšetřování. Nejste však za žádných okolností oprávněni takový záznam zveřejnit, např. na sociálních sítích. Nejvyšší správní soud judikoval, že to by bylo možné pouze za předpokladu existence výslovného souhlasu osoby zachycené na záznamu. Představa, že vám zloděj uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely zveřejnění kamerového záznamu je vskutku úsměvná. Proto se raději vlastním aktivitám při pátrání po zloději přes sociální sítě vyhněte.

Kamery v bytových domech Poměrně komplikovaná se ukázala být instalace kamerových systémů společenstvím vlastníků jednotek nebo družstvem v bytových domech. K této problematice vydal Úřad již v roce 2008 speciální stanovisko, které při svých kontrolách i nadále velmi konzistentně aplikuje. Dle názoru Úřadu je v bytových domech nutno rozlišovat dvě základní skupiny prostor. První skupina zahrnuje prostory, kde obyvatelé domu zpravidla nežijí svůj soukromý život a monitorování těchto prostor v zásadě do jejich soukromí nezasahuje (např. půdy, sklepy, garáže, kočárkárny, kolárny, vchody do těchto prostor, prostor dopisních schránek, vnější opláštění budov apod.). Pokud je používání kamer v těchto prostorech nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů vlastníků či nájemníků domu, tedy např. za účelem ochrany majetku a prevence proti vandalismu, pak instalace kamerového systému není problematická. Jiný je však případ druhé skupiny, tj. prostor, kde obyvatelé domu požívají vyšší ochrany soukromí, neboť tyto prostory jsou ze své podstaty spjaty s jejich soukromým a osobním životem (např. vstupní dveře do domu, přístupové chodby k bytům, výtah, schodiště, vchodové dveře do bytů apod.). Na kamerových záznamech tak mohou být uchovávány citlivé informace o soukromí těchto osob, jako např. kdy, s kým, popř. „v jakém stavu“ přicházejí či odcházejí z domu, a to včetně jejich návštěv. Úřad dovodil, že ochranou majetku lze při instalaci kamer do těchto prostor argumentovat jen ve velmi výjimečných a odůvodněných případech. Alternativou je opatření souhlasu všech osob, které se v těchto prostorách pohybují a jejichž pohyb je na záznamech monitorován. To je nicméně prakticky nereálné. Doporučuje se proto kamery do vyjmenovaných prostor raději neinstalovat.

Vzhledem k tomu, že proces uplatňování vad u prodávajícího není jednoduchým úkolem a je při něm třeba dodržet nemálo formálních zákonných požadavků, doporučujeme konzultovat zvolený postup s odborníky, mezi které se s dovolením řadíme. Pro více informací kontaktujte Chytrého Rádce.

Praktický tip
Snímá-li kamera na vašem domě kromě vašeho pozemku i část sousedního pozemku, opatřete si souhlas jeho vlastníka se zpracováním osobních údajů. Odmítne-li vám soused souhlas udělit, raději se záznamům vyhněte nebo si pořiďte takovou kameru, která souseda v jeho soukromí omezovat nebude.

Praktický tip
Uchovávat osobní údaje je dle § 5 odst. 1 písm. e) ZOOÚ povoleno pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Je-li účelem zpracování ochrana vašeho majetku, je touto dobou doba nezbytná pro předání záznamu příslušným orgánům. U bytových domů bývá dle Úřadu za takovou dobu považováno zpravidla 7 dnů. U jiných soukromých objektů se tato doba může dle individuální situace lišit. Odchylka od výše uvedené hranice by nicméně neměla být výrazná.

Praktický tip
Dne 25. 5. 2018 vstoupí v účinnost nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů, které požadavky na zpracování osobních údajů výrazně zpřísňuje. Na kamerové systémy, které byly u Úřadu registrovány v souladu s dosavadní právní úpravou se nicméně toto nařízení vztahovat nebude. To však pouze za předpokladu, že po výše uvedeném datu nedojde ke změně v účelu či rozsahu zpracování osobních údajů zachycovaných na kamerových záznamech. Plánujete-li rozšířit počet kamer, udělejte to proto co nejdříve. Vyhnete se tak novým přísným pravidlům a hrozbě vysokých pokut.

Zpět na blog