22
KVĚ

Smlouva s řemeslníkem

Narazit v dnešní době na kvalitního a slušného řemeslníka není zcela jednoduché. Při jeho výběru se proto často řídíme doporučením rodiny či známých. Spokojenost lidí kolem vás však nemusí být dostatečnou zárukou toho, že i vy budete s prací řemeslníka spokojeni. Ani vaše předchozí osobní zkušenost s konkrétním řemeslníkem nezaručí, že tentokrát proběhne vše bezvadně. Obezřetnost se proto vždy vyplatí. V každém případě lze doporučit uzavření písemné smlouvy o dílo, která vám poslouží jako dobrý odrazový můstek při řešení případných budoucích problémů.

Co by měla smlouva obsahovat
Nejedná-li se o zakázku zásadního rozsahu, není třeba, aby smlouva měla podobu slohové práce na několik stran. K podepsání takové smlouvy by pravděpodobně nebyl svolný ani samotný řemeslník. Důležité však je, aby smlouva obsahovala alespoň základní náležitosti, tj. identifikaci smluvních stran, označení předmětu díla, jeho rozsah a cenu za provedení díla. Přestože to zákon výslovně nevyžaduje, lze dále doporučit sjednání termínů pro dokončení díla či jeho dílčích fází, abyste se v případě prodlení s pracemi mohli konkrétních termínů dovolávat. Vhodným donucujícím prostředkem pro plnění sjednaných lhůt jsou smluvní pokuty. Je však třeba dbát na to, aby smluvní pokuty byly přiměřené. Mějte proto na paměti, že smluvní pokuta převyšující částku 0,5% z ceny díla za den prodlení již dle judikatury není považována za přiměřenou. Otázkou je, zda je zahrnutí smluvních pokut do smlouvy o dílo s řemeslníkem vůbec prosaditelné. Bude-li smlouva vyvážená, tj. zavážete-li se například zároveň ke stejné smluvní pokutě pro případ pozdního uhrazení ceny díla, je samozřejmě pravděpodobnost shody na takovém znění smlouvy vyšší.

Jak nejlépe sjednat cenu díla
Pokud jde o stanovení ceny díla, zákon připouští několik variant. Tou nejvýhodnější pro objednatele je zcela jistě pevné stanovení ceny, neboť řemeslník se od takto stanovené ceny nemůže odchýlit. Akceptovatelnou variantou je rovněž stanovení ceny díla podle rozpočtu. Nezaručí-li však řemeslník úplnost rozpočtu, existuje vždy riziko, že rozpočet bude v závislosti na výskyt dalších nepředvídatelných prací v konečném důsledku navýšen. Navýšení je dle § 2622 odst. 3 nového občanského zákoníku (NOZ) možné maximálně o 10% původně sjednané ceny. V opačném případě má objednatel možnost od smlouvy odstoupit. Další variantou stanovení ceny díla, kterou nicméně nelze příliš doporučit, je tzv. odhadem. V tomto případě se totiž výsledná cena díla může výrazně lišit. Pokud dojde k podstatnému překročení původně odhadované ceny, má řemeslník dle § 2612 NOZ povinnost novou cenu objednateli oznámit a překročení odůvodnit. Zákon nicméně nevymezuje, co se považuje za takové podstatné překročení. § 2612 odst. 2 NOZ navíc představuje značné riziko pro objednatele, neboť stanoví nevyvratitelnou právní domněnku, že v případě, kdy objednatel po oznámení takového podstatného navýšení ceny od smlouvy neodstoupí, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. Je proto vhodné se vymezení ceny odhadem ve smlouvách vyvarovat.

Jak postupovat v případě výskytu vad
Pokud jste s řemeslníkem uzavřeli písemnou smlouvu o dílo, máte v případě výskytu vad díla právní základ, o který se můžete opřít. I tak je však vždy třeba myslet na zákonné povinnosti, které musíte při uplatnění vad splnit. Předně je třeba vadu řemeslníkovi oznámit, a to bez zbytečného odkladu poté, co jste takovou vadu zjistili. Mějte přitom na vědomí, že maximální doba pro uplatnění vad je u stavebních prací 5 let, u ostatních děl pak 2 roky. Dobře zvažte, jaký zákonný nárok z vadného plnění u řemeslníka uplatníte, neboť vybraný nárok musíte řemeslníkovi výslovně oznámit, a to nejlépe současně s oznámením samotné vady. Na výběr máte z následujících variant: (i) oprava (ii) sleva z ceny díla (iii) dodání nové nebo chybějící věci (např. v případě nefungující součástky). V případě zásadních vad, například takových, které zcela znemožňují užívání díla, můžete rovněž od smlouvy odstoupit. Odstoupení je též možné v případě, že jste řemeslníka požádali o opravu vady, která se později ukáže jako neopravitelná. Je však třeba upozornit na to, že odstoupení připadá v úvahu pouze tehdy, je-li možné vrátit předmět díla řemeslníkovi v původním stavu. To bude zřejmě případ skříně na zakázku, která nebude mít požadované rozměry a do vámi určeného prostoru proto nepasuje. Odstoupení od smlouvy je na druhou stranu těžko představitelné u kuchyňské linky, kterou jste si nechali vyrobit na míru a zároveň namontovat. V případě, že zatím došlo pouze k částečnému plnění ze smlouvy o dílo, lze nicméně odstoupení využít i přesto, že není splněna podmínka možnosti vrácení věci v původním stavu. Odstoupení se pak vztahuje pouze na dosud neprovedenou část díla či dosud neodvedené práce. O takový případ půjde např. u dílčích stavebních úprav, které se provádějí postupně na různých částech stavby.

Tip: Neplaťte plnou celou díla před jeho dokončením!
Je-li to možné, rozložte úhradu ceny v závislosti na dokončení jednotlivých prací. Neplaťte předem nepřiměřeně vysokou zálohu. Slušný řemeslník nevyžaduje před započetím prací úhradu zálohy vyšší než 30% ceny díla.

Tip: Dle zákona nemáte povinnost za dílo platit, dokud nebylo řádně dokončeno.
Dílo je dle § 2605 odst. 1 NOZ dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud jste si objednali rekonstrukci koupelny, před zaplacením se nejprve přesvědčte, že nainstalované baterie řádně fungují, že wc splachuje, neprotéká, apod.

Tip: Hlídejte si své povinnosti!
I jako objednatel musíte plnit své povinnosti, zejména poskytnout řemeslníkovi potřebnou součinnost. Nedostavujete-li se opakovaně na sjednané termíny s řemeslníkem, může řemeslník dle § 2591 NOZ po předchozím upozornění od smlouvy odstoupit. Přistupujete-li ke svým povinnostem laxně, může se vám proto lehce stát, že budete muset brzy hledat jiného řemeslníka, který rozdělané dílo dokončí.   

Tip: Při uplatnění vad dbejte na to, abyste svůj postup mohli doložit.
Vyplatí se proto zaslat řemeslníkovi doporučený dopis s dodejkou, kterým ho oficiálně informujete o vadách a o nároku, který požadujete.

Zpět na blog